Bổ sung thêm thành viên vào Hội đồng giám sát xổ số kể từ 08/4/2020

Ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 21/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

hoi dong giam sat so xo, thanh vien, 21/2020/TT-BTC

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 21/2020/TT-BTC quy định kể từ ngày 08/4/2020 thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số như sau:

  • Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc của công ty xổ số điện toán;

  • Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là Phó tổng giám đốc hoặc Kế toán trưởng của công ty xổ số điện toán;

  • Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số: là lãnh đạo một số phòng, ban nghiệp vụ, chi nhánh của công ty xổ số điện toán; (Theo quy định tại Thông tư 36/2019/TT-BTC thì các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không có chi nhánh của công ty sổ xố điện toán).

  • Công ty xổ số điện toán có thể mời đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham gia đầy đủ thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và hai (02) thành viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự.

Trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Hội đồng giám sát xổ số không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều này, công ty xổ số điện toán được bổ sung thành phần Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo thứ tự ưu tiên: là trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh; phó trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Phó giám đốc chi nhánh của công ty xổ số điện toán. Trường hợp Hội đồng giám sát xổ số không thể đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định tại Điều này, công ty xổ số điện toán quyết định việc tạm dừng quay số mở thưởng và phải công bố công khai ngay tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành, địa điểm quay số mở thưởng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm: lý do việc tạm dừng quay số mở thưởng, thời gian dự kiến quay số mở thưởng tiếp theo, việc xử lý đối với các vé xổ số tự chọn số điện toán đã phân phối và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 21/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 08/4/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

224

Văn bản liên quan