Bổ sung thời hạn gửi báo cáo nghiệp vụ của NH Chính sách xã hội

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ban hành ngày 01/10/2020.

Bổ sung thời hạn gửi báo cáo nghiệp vụ của NH Chính sách xã hội, Thông tư 84/2020/TT-BTC

Bổ sung thời hạn gửi báo cáo nghiệp vụ của NH Chính sách xã hội (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 13 Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung điểm 4.4 khoản 4 Điều 16 Thông tư 62/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo (bao gồm báo cáo tài chính và báo cáo nghiệp vụ) cho Bộ Tài chính theo định kỳ hàng quý, năm và đột xuất khác theo quy định, cụ thể:

Thứ nhất, nội dung báo cáo tài chính gồm:

 • Bảng cân đối kế toán;

 • Báo cáo thu nhập, chi phí (theo mẫu biểu 01-BC);

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thứ hai, nội dung báo cáo nghiệp vụ gồm:

 • Bảng cân đối tài Khoản cấp III (bao gồm cả tài Khoản ngoại bảng);

 • Báo cáo tình hình nợ quá hạn của Ngân hàng (theo mẫu biểu 02-BC);

 • Báo cáo tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên (theo mẫu biểu 03-BC);

 • Báo cáo trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, chênh lệch tỷ giá (theo mẫu biểu 04-BC);

 • Báo cáo cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý thực tế (theo mẫu biểu 05-BC).

Thứ ba, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính.

Thứ tư, thời hạn, thời gian chốt số liệu và phương thức gửi báo cáo nghiệp vụ và báo cáo thu nhập, chi phí:

- Thời hạn gửi báo cáo:

 • Báo cáo quý: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý của năm tài chính.

 • Báo cáo năm: Chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

- Thời gian chốt số liệu báo cáo quý, năm: Thời điểm bắt đầu lấy số liệu là ngày đầu tiên của quý, năm báo cáo; Thời điểm kết thúc lấy số liệu là ngày cuối cùng của quý, năm báo cáo.

- Phương thức gửi báo cáo thực hiện theo một trong các phương thức sau:

 • Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

 • Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

 • Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

 • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

 Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 84/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

185

Văn bản liên quan