Bổ sung trách nhiệm Hội đồng xét tặng giải thưởng KHCN cấp nhà nước

Đây là nội dung mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Theo đó, Khoản 11 Điều 1 Nghị định 60/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số trách nhiệm của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước về Giải thưởng Hồ Chí Mình và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định 78/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

trach nhiem hoi dong xet tang giai thuong KHCN cap nha nuoc, Nghi dinh 60/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo tới tác giả công trình hoặc tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng theo góp ý của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Nhà nước.

  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng trình Thủ tướng Chính phủ, gồm: Tờ trình; danh sách, báo cáo tóm tắt công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét tặng giải thưởng và được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng dự họp bỏ phiếu đồng ý; biên bản họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước.

  • Gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng quy định tại điểm d Khoản này đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét tặng giải thưởng ở Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước

Ngoài ra, Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước về Giải thưởng Hồ Chí Mình và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ còn có trách nhiệm:

  • Kiểm tra, rà soát hồ sơ xét tặng giải thưởng của Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị;

  • Xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn công trình đề nghị xét tặng giải thưởng theo quy định;

Xem chi tiết tại Nghị định 60/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 16/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan