Bổ sung trách nhiệm xử lý khiếu nại của tổ chức cung ứng séc

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo đó, Thông tư 30/2016/TT-NHNN đã bổ sung trách nhiệm xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ của tổ chức xung ứng séc, cụ thể như sau:

  • Áp dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm qua tổng đài điện thoại và qua các điểm kinh doanh của tổ chức cung ứng séc;

  • Xây dựng mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại để khách hàng sử dụng khi đề nghị tra soát, khiếu nại;

  • Quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn này không ít hơn 60 ngày kể từ thời điểm xuất trình để thanh toán séc;

  • Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát;

  • Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại;

  • Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tổ chức cung ứng séc thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước;

  • Trường hợp tổ chức cung ứng séc, khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 30/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/11/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

72

Văn bản liên quan