Bổ sung trường hợp rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí

Đây là nội dung mới được quy định bổ sung tại Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

Bổ sung thêm trường hợp được quyền rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí: Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.

Theo đó, người được bảo hiểm được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cho rút trước một phần hoặc toàn bộ giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí trong các trường hợp sau đây:

1. Người được bảo hiểm bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.

Chi tiết tại Thông tư 130/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 10/10/2015, sửa đổi bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

192

Văn bản liên quan