Bộ trưởng Bộ NNPTNT có trách nhiệm gì trong công tác thanh tra ngành

Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14/05/2015.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT có trách nhiệm gì trong công tác thanh tra ngành, 47/2015/NĐ-CP

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định 47/2015/NĐ-CP Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có các trách nhiệm sau trong công tác thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

  • Tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Bộ, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Chỉ đạo xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.

  • Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định về trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

  • Chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.

  • Kiện toàn tổ chức và bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động của Thanh tra Sở.

  • Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Chi tiết xem tại Nghị định 47/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 30/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

191

Văn bản liên quan