Các biện pháp phòng ngừa mua bán người phải được thực hiện đồng bộ

Các biện pháp phòng ngừa mua bán người phải được thực hiện đồng bộ
Tuyết Hoan

Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân;… Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung về nguyên tắc phòng, chống mua bán người.

 

Cụ thể, Điều 5 Luật phòng chống mua bán người 2011 quy định công tác phòng chống mua, bán người phải đảm bảo các nguyên tắc:

  • Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại Điều 3 của Luật Luật phòng chống mua bán người 2011;
  • Giải cứu, bảo vệ, tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân kịp thời, chính xác. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân;
  • Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người;
  • Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác hành vi quy định tại Điều 3 của Luật phòng chống mua bán người 2011;
  • Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và pháp luật, tập quán quốc tế.

Xem thêm tại: Luật phòng chống mua bán người 2011 được ban hành ngày 29/3/2011 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi

699

Văn bản liên quan