Các chính sách hỗ trợ cho cá nhân khi tham gia phổ biến pháp luật

Chính phủ vừa thống nhất ban hành Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP sau đây:

chinh sach ho tro khi tham gia pho bien phap luat, nghi dinh 28/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Được cơ quan nhà nước cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình;

  • Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  • Người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng quy định tại Điều 17 và Điều 20 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách nêu trên; hưởng thù lao và chế độ khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

  • Giáo viên dạy môn giáo dục công dân cho người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 27/5/2013.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan