Các chướng ngại vật phải được cảnh báo hàng không

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP, những chướng ngại vật sau đây phải được cảnh báo hàng không:

  • Có độ cao vượt lên khỏi các bề mặt giới hạn chướng ngại vật của sân bay;

  • Nằm trong phạm vi vùng trời lân cận của sân bay, có độ cao từ 45 mét trở lên so với mức cao sân bay;

  • Nằm ngoài phạm vi vùng trời phụ cận có độ cao từ 45 mét trở lên so với mặt đất tự nhiên;

  • Các chướng ngại vật quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 32/2016/NĐ-CP.

Lưu ý: Những trường hợp được miễn trừ cảnh báo hàng không do Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xem xét, quyết định và nêu trong văn bản chấp thuận độ cao công trình.

Xem các bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan