Các cổ tức và lợi nhuận phải nộp cho NSNN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 61/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 11/4/2016.

Theo đó, Thông tư 61 quy định các loại cổ tức và lợi nhuận được chia sau đây phải nộp ngân sách nhà nước bao gồm:

  • Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức của năm tài chính tạm chia trong năm và số cổ tức các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

  • Số lợi nhuận được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số lợi nhuận của năm tài chính tạm chia trong năm và số lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Quyết định của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Xem chi tiết Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

81

Văn bản liên quan