Các công ước quốc tế áp dụng khi kiểm tra tàu biển

Ngày 07/02/2018 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định chi tiết những công ước quốc tế áp dụng khi kiểm tra tàu biển.

Theo đó, Thông tư 07 quy định khi kiểm tra tàu biển thì được áp dụng các quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bao gồm:

  • Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 1974 và sửa đổi (SOLAS); Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 1974 và sửa đổi (SOLAS Protocol 1988);

  • Công ước quốc tế về mạn khô, 1966 (LOAD LINES); Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước quốc tế về mạn khô 1966 (LOAD LINES Protocol 1988);

  • Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu biển 1973 và các sửa đổi; Nghị định thư 1978 và 1997 liên quan đến Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu biển 1973 (MARPOL);

  • Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên 1978 và các sửa đổi (STCW);

  • Công ước quốc tế về đo dung tích của tàu biển 1969 (TONNAGE);

  • Công ước quốc tế về hệ thống kiểm soát chống hà độc hại của tàu biển 2001 (AFS);

  • Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC);

  • Công ước quốc tế về quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển 1972 (COLREG).

Lưu ý, trong trường hợp sửa đổi, bổ sung các công ước nếu trên hoặc Việt Nam mới gia nhập các công ước liên quan về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển áp dụng các quy định mới này trong quá trình kiểm tra tàu biển.

Xem chi tiết Thông tư 07/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/4/2018

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

782

Văn bản liên quan