Các đảo có hộ dân sinh sống được ưu tiên thiết lập mới trạm truyền thanh thôn

Đây là một trong những thứ tự ưu tiên về thực hiện nhiệm vụ thiết lập mới trạm truyền thanh thôn được quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 02/6/2017.

Theo đó Thông tư 05 quy định các thôn được thiết lập mới trạm truyền thanh thôn là các thôn có đủ các điều kiện:

  • Có từ 50 hộ dân sinh sống trở lên thuộc các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
  • Điều kiện địa lý khó khăn không thể mở rộng cụm loa của đài truyền thanh xã đến thôn.

Thứ tự ưu tiên thiết lập được Thông tư 05 quy định như sau:

  • Các đảo có hộ dân sinh sống;
  • Thôn thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thôn đặc biệt khó khăn; thôn thuộc các xã biên giới;
  • Các thôn trong huyện nghèo; các thôn trong huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo quy định pháp luật;
  • Các thôn khác thuộc các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 16/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan