Các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí

Các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí
Thủy Phú

Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi,… là các đối tượng được miễn, giảm nộp các khoản phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017.

 

Cụ thể tại Khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí 2015 nêu rõ: “Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật”.

Theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 250/2016/TT-BTC, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm; mức giảm đối với các khoản phí, lệ phí. Việc quyết định miễn, giảm, căn cứ vào: 

  • Các luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí, lệ phí; 
  • Tham khảo các quy định về miễn, giảm phí, lệ phí tại các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; 
  • Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ về các chính sách có liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí.

Đối với khoản phí và lệ phí tòa án, Điều 12 và Điều 13 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định các đối tượng sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí: 

  • Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, BHXHi, tiền bồi thường về TNLĐ, BNN; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; 
  • Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; 
  • Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
  • Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín; 
  • Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. 

Trường hợp người gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến không có đủ tài sản để nộp tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án mà xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú thì được Tòa án giảm 50% mức tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án mà người đó phải nộp. 

Gởi câu hỏi

681

Văn bản liên quan