Các giao dịch trên tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 26/02/2016.

Theo đó, Thông tư 03 quy định tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến Khoản vay nước ngoài như sau:

- Các giao dịch thu gồm:

  • Thu chuyển Khoản tiền rút vốn Khoản vay nước ngoài trong trường hợp Bên cho vay sử dụng tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thu tiền rút vốn từ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam trong trường hợp Bên cho vay không sử dụng tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại Việt Nam để giải ngân Khoản vay;
  • Thu chuyển Khoản từ tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của Bên đi vay.

- Các giao dịch chi được Thông tư 03 liệt kê gồm:

  • Chi chuyển Khoản sang tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của Bên cho vay để thanh toán nợ (gốc, lãi) trong trường hợp Bên cho vay sử dụng tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thu hồi Khoản nợ theo thỏa thuận vay;
  • Chi mua ngoại tệ để trả nợ (gốc, lãi) của Khoản vay nước ngoài trong trường hợp Bên cho vay không sử dụng tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thu hồi Khoản nợ theo thỏa thuận vay;
  • Chi thanh toán Khoản nhận nợ cho Bên bảo lãnh;
  • Chi thanh toán các loại phí bằng đồng Việt Nam, chi mua ngoại tệ để thanh toán các loại phí bằng ngoại tệ liên quan đến Khoản vay nước ngoài;
  • Chi chuyển Khoản sang tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của Bên đi vay.

Xem chi tiết Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan