Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật đấu giá tài sản 2016

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật đấu giá tài sản 2016
Nguyễn Trinh

Luật Đấu giá Tài sản 2016 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016 gồm 8 Chương, 81 Điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đấu giá được quy định tại văn bản này.

 

Cụ thể, Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Đối với đấu giá viên, nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

 • Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá của mình;
 • Lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi;
 • Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
 • Hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật;
 • Vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
 • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Đối với tổ chức đấu giá, nghiêm cấm:

 • Cho tổ chức khác sử dụng tên, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức mình để hành nghề đấu giá tài sản;
 • Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
 • Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
 • Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi;
 • Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;
 • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Đối với Hội đồng đấu giá tài sản, nghiêm cấm thực hiện các hành vi quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Đối với người có tài sản đấu giá , nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau:

 • Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
 • Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá để làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

 • Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
 • Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 • Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
 • Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Luật đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2017.

 

Gởi câu hỏi

882

Văn bản liên quan