Các hình thức để truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Các hình thức để truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, 49/2020/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Nghị định 49/2020/NĐ-CP quy định thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong hình phạt tù; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù.

Theo đó, Nghị định nêu rõ các hình thức để thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng bao gồm:

  • Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mạng internet, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức có liên quan;

  • Phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền;

  • Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng, tư vấn, giáo dục cá biệt do báo cáo viên, tuyên truyền viên, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức;

  • Thông qua các loại hình văn hóa truyền thống, văn hóa quần chúng, sáng tác văn học, nghệ thuật;

  • Các hình thức thông tin, truyền thông giáo dục khác.

Về nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng phải đầy đủ các yếu tố sau:

  • Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù;

  • Quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật;

  • Biện pháp, kinh nghiệm tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ, đấu tranh xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong hình phạt tù;

  • Nhân tố tích cực tham gia thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng và những gương hoàn lương, tiến bộ tiêu biểu;

  • Các nội dung khác có liên quan đến việc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

Chi tiết xem tại Nghị định 49/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/6/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

498

Văn bản liên quan