Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong BQP

Thông tư 103/2016/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo quy định tại Thông tư 103/2016/TT-BQP, việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong Bộ Quốc phòng được thực hiện dưới hình thức sau đây:

  • Đoàn khám chữa bệnh nhân đạo tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng do cơ sở khám chữa bệnh tự tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài để khám chữa bệnh nhân đạo;

  • Đoàn khám chữa bệnh nhân đạo lưu động do các cơ sở KBCB thuộc Bộ Quốc phòng tự tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài để khám chữa bệnh nhân đạo.

Cũng theo Thông tư 103/2016/TT-BQP, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng tham gia khám chữa bệnh nhân đạo phải có đủ các Điều kiện sau:

  • Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh;

  • Phải đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 Thông tư 103/2016/TT-BQP.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 103/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

53

Văn bản liên quan