Các hoạt động hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Theo đó, các hoạt động tổ chức mạng lưới tư vấn viên và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các hoạt động sau:

Tổ chức mạng lưới tư vấn viên:

  • Xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên.

  • Công bố mạng lưới tư vấn viên.

  • Quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên.

Tổ chức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

  • Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn.

  • Phê duyệt hỗ trợ tư vấn.

  • Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 12/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan