Các khoản trợ cấp đối với người làm công tác cơ yếu khi thôi việc

Ngày 16/4/2013, Nghị định 32/2013/NĐ-CP được Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 32/2013/NĐ-CP, người làm công tác cơ yếu thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu không đủ điều kiện để nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành thì được giải quyết thôi việc và được hưởng các quyền lợi như sau:

khoan tro cap doi voi nguoi lam cong tac co yeu thoi viec, Nghi dinh 32/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (Nguồn internet)

  • Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ; được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm;

  • Được hưởng trợ cấp thôi việc một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương;

  • Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp người làm công tác cơ yếu khi thôi việc nhưng sau đó được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị khác thì cần lưu ý một số quy định sau đây:

  • Người làm công tác cơ yếu đã thôi việc trong thời gian không quá 01 năm, kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị của Nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 32/2013/NĐ-CP thì được thực hiện chế độ chuyển ngành. Khi thực hiện chế độ chuyển ngành phải hoàn trả khoản trợ cấp thôi việc một lần và hoàn trả quỹ bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Cơ quan, đơn vị của Nhà nước ra quyết định chuyển ngành có trách nhiệm thu lại số tiền trợ cấp thôi việc;

  • Người làm công tác cơ yếu đã thôi việc trong thời gian không quá một năm, kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nếu muốn tính nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả quỹ bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội đã nhận.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan