Các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ LĐTBXH

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực như sau:

 • Lĩnh vực lao động, tiền lương;
 • Lĩnh vực việc làm;
 • Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm);
 • Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Lĩnh vực bảo hiểm xã hội;
 • Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động;
 • Lĩnh vực người có công;
 • Lĩnh vực bảo trợ xã hội;
 • Lĩnh vực trẻ em;
 • Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội;
 • Lĩnh vực bình đẳng giới;
 • Về dịch vụ sự nghiệp công.

Xem chi tiết nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Nghị định 14/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017.

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan