Các loại chi phí chi hoạt động nghiệp vụ trong kỳ của Ngân hàng Phát triển

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

chi phí hoạt động nghiệp vụ ngân hàng phát triển, Thông tư 111/2007/TT-BTC

Các loại chi phí chi hoạt động nghiệp vụ trong kỳ của Ngân hàng Phát triển (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định chi phí hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Phát triển bao gồm:

 • Chi trả lãi vốn huy động (không bao gồm trả lãi vay của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cho vay lại) gồm: lãi trái phiếu, lãi vay của các tổ chức trong và ngoài nước;

 • Chi trả lãi tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng Phát triển;

 • Chi phí huy động vốn, bao gồm cả chi phí phát hành trái phiếu, kỳ phiếu và chứng chỉ tiền gửi;

 • Chi phí in ấn các ấn chỉ và giấy tờ có giá của Ngân hàng Phát triển;

 • Chi phí dịch vụ thanh toán;

 • Chi phí uỷ thác, bao gồm cả chi phí uỷ thác thu hồi nợ vay;

 • Chi phí dự phòng rủi ro;

 • Chi chênh lệch tỷ giá;

 • Chi nghiệp vụ kho quỹ, bao gồm các chi phí vận chuyển, bốc xếp tiền, chi kiểm đếm phân loại và đóng gói tiền, chi bảo vệ tiền và các khoản chi phí khác về hoạt động kho quỹ;

 • Chi bảo vệ môi trường;

 • Chi hiệp hội, ngành nghề mà Ngân hàng Phát triển tham gia;

 • Chi án phí, chi phí khởi kiện liên quan đến việc giải quyết tài sản đảm bảo tiền vay của Ngân hàng Phát triển và chi phí liên quan đến xử lý nợ vay;

 • Chi khác cho hoạt động nghiệp vụ.

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

32

Văn bản liên quan