Các loại giấy phép trong hoạt động ngoại thương

Ngày 15/6/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định cụ thể các loại giấy phép trong hoạt động ngoại thương.

Theo Thông tư 12, các loại giấy phép trong hoạt động ngoại thương bao gồm giấy phép quá cảnh hàng hóa và giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục và Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục. Cụ thể:

Giấy phép quá cảnh hàng hóa

  • Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa (chi tiết xem Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 12).
  • Cơ quan cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa: Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  • Đối với hàng hóa quá cảnh của các nước có chung đường biên giới, có ký kết Hiệp định quá cảnh hàng hóa với Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục và Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục

  • Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài (xem chi tiết tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 12).
  • Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục để nghiên cứu, sản xuất gia công xuất khẩu cho các lực lượng vũ trang nước ngoài (chi tiết xem tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 12).
  • Cơ quan cấp giấy phép: Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết Thông tư 12/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2018

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

294

Văn bản liên quan