Các loại hình trường trung cấp theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH

Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Theo đó, trường trung cấp trong Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH này được tổ chức theo các loại hình sau đây:

  • Trường trung cấp công lập;

  • Trường trung cấp tư thục.

Ngoài ra, cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập là cơ quan, tổ chức được giao quản lý trường trung cấp theo quy định của pháp luật, bao gồm:

  • Trường trung cấp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;

  • Trường trung cấp trực thuộc đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;

  • Trường trung cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  • Trường trung cấp trực thuộc sở;

  • Trường trung cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

352

Văn bản liên quan