Các loại tiêu chuẩn theo luật hiện hành

Các loại tiêu chuẩn theo luật hiện hành
Nguyễn Trinh

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

 

Theo quy định tại Điều 12 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006, tiêu chuẩn gồm các loại sau:

Tiêu chuẩn cơ bản: quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể.

Tiêu chuẩn thuật ngữ: quy định tên gọi, định nghĩa đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật: quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn phương pháp thử: quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản: quy định các yêu cầu về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hoá.

Theo đó, các tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên một hoặc những căn cứ sau đây:

  • Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài;
  • Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật;
  • Kinh nghiệm thực tiễn;
  • Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.

Xem thêm các nội dung liên quan tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 được ban hành ngày 29/6/2006 và có hiệu lực ngày 01/01/2007.  

Gởi câu hỏi

968

Văn bản liên quan