Các mục đích được phép vay nước ngoài của DN không được CP bảo lãnh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, ban hành ngày 31/3/2014.

Các mục đích được phép vay nước ngoài của DN không được CP bảo lãnh, Thông tư 12/2014/TT-NHNN

Các mục đích được phép vay nước ngoài của DN không được CP bảo lãnh - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định bên đi vay được phép vay nước ngoài để phục vụ các mục đích sau đây:

- Thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của các đối tượng sau:

+ Của Bên đi vay;

+ Của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp (chỉ áp dụng với trường hợp vay trung, dài hạn nước ngoài). Trong trường hợp này, giới hạn mức vay của Bên đi vay trên tổng kim ngạch vay phục vụ phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đó tối đa không vượt quá tỷ lệ góp vốn của Bên đi vay trong doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn.

Các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài quy định tại Khoản này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với phạm vi giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của Bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp.

- Cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay mà không làm tăng chi phí vay.

 Chi tiết xem tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/6/2016.         

Lê Vy

Gởi câu hỏi

26

Văn bản liên quan