Các nguồn kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường

Ngày 19/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường.

đo lường, Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Các nguồn kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 18 Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường bao gồm:

  • Chi phí mua mẫu;

  • Chi phí thuê dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm;

  • Các chi phí khác phải mua và thuê ngoài để phục vụ kiểm tra (không bao gồm các khoản chi thuộc hoạt động bộ máy, chi chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan thực hiện kiểm tra và cơ quan phối hợp kiểm tra đã được bố trí từ nguồn chi hoạt động thường xuyên hàng năm của đơn vị).

- Khung mức chi kiểm tra nhà nước về đo lường được áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

- Kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường do cơ quan thực hiện kiểm tra chi trả và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan thực hiện kiểm tra.

- Trường hợp kết luận tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đo lường thì tổ chức, cá nhân vi phạm đó phải hoàn trả kinh phí lấy mẫu kiểm tra cho cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí lấy mẫu kiểm tra do tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn trả được áp dụng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Chi tiết xem tại Nghị định 86/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/12/2012.    

Lê Vy

Gởi câu hỏi

27

Văn bản liên quan