Các nội dung ưu tiên đầu tư Chương trình mục tiêu CNTT

Cuối năm 2018, Thông tư 23/2018/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, việc đầu tư Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin phải ưu tiên đầu tư các nội dung sau đây:

  • Đầu tư thiết bị, phần mềm bảo vệ hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu và cổng dịch vụ công trực tuyến.

  • Đầu tư thiết bị, phần mềm phát hiện và phòng, chống xâm nhập.

  • Đầu tư thiết bị, phần mềm phát hiện và hỗ trợ xử lý phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp APT (Advanced Persistent Threat) mức mạng.

  • Đầu tư thiết bị, phần mềm phát hiện và hỗ trợ xử lý phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp APT mức đầu cuối.

  • Đầu tư thiết bị, phần mềm hỗ trợ theo dõi, phân tích sự kiện an toàn thông tin ghi nhận được trên hệ thống.

Xem chi tiết các yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

354

Văn bản liên quan