Các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN

Nghị định 07/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 10/01/2018. Ban hành kèm theo Nghị định này là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định về các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chủ sở hữu nhà nước có các quyền và trách nhiệm sau:

 • Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; góp vốn vào doanh nghiệp khác của PVN;
 • Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ PVN;
 • Quyết định đầu tư vốn điều lệ; điều chỉnh, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của PVN;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý PVN; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc PVN;
 • Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của PVN;
 • Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay của PVN theo thẩm quyền;
 • Quy định chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm của PVN;
 • Quy định chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng; quyết định quỹ tiền lương, thù lao đối với Người quản lý PVN;
 • Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế;
 • Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của PVN. Đánh giá Người quản lý PVN trong việc quản lý, điều hành PVN;
 • Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu nhà nước cũng phải có các nghĩa vụ đối với PVN, cụ thể:

 • Đầu tư đủ vốn điều lệ cho PVN;
 • Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của PVN trong phạm vi số vốn điều lệ của PVN;
 • Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh của PVN;
 • Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của PVN;
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Nghị định 07/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/01/2018.  

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan