Các sông, suối, hồ chứa phải xác định dòng chảy tối thiểu

Thông tư 64/2017/TT/BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 22/12/2017 liệt kê cụ thể các sông, suối, hồ chứa phải xác định dòng chảy tối thiểu

Theo đó, Thông tư 64 quy định các sông, suối, hồ chứa phải xác định dòng chảy tối thiểu bao gồm:

Đối với sông, suối, bao gồm:

  • Các sông, suối thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các sông, suối thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh mà chưa có hồ chứa hoặc chưa quy hoạch xây dựng hồ chứa có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở trên lưu vực thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối khi quy hoạch, đầu tư xây dựng, cấp phép khai thác sử dụng nước;

  • Các sông, suối không thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh mà có hồ chứa hoặc đã được quy hoạch xây dựng hồ chứa có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Đồng thời, theo Thông tư 64 hồ chứa, bao gồm:

  • Hồ chứa của các công trình thủy điện, thủy lợi có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trừ trường hợp đã đi vào vận hành mà không thể điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình xả dòng chảy tối thiểu và do cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước xem xét, quyết định;
  • Lưu ý, đối với dự án đầu tư xây dựng hồ chứa quy định nêu trên phải bố trí các hạng mục công trình xả dòng chảy tối thiểu, bảo đảm có đủ năng lực xả đáp ứng yêu cầu pháp luật quy định.

Xem chi tiết Thông tư 64/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan