Các tiêu chí xác định hệ thống thông tin cấp độ 2

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Theo như Nghị định 85/2016/NĐ-CP, hệ thống thông tin cấp độ 2 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí sau đây:

  • Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng nhưng không xử lý thông tin bí mật nhà nước.

  • Hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình như sau:
    • Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở xuống theo quy định của pháp luật;
    • Cung cấp dịch vụ trực tuyến không thuộc danh Mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện;
    • Cung cấp dịch vụ trực tuyến khác có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của dưới 10.000 người sử dụng.
  • Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động của một cơ quan, tổ chức.

Xem các quy định khác tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan