Các trường hợp bán hàng bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử

Căn cứ theo các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử thì sẽ có các trường hợp sau đây mà bên bán hàng buộc phải xuất hóa đơn điện tử.

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định:

“…Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.".

các trường hợp bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử

Hình minh họa (nguồn internet)

Đồng thời căn cứ Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC cũng có quy định:

“1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”

Như vậy, dựa vào các quy định nêu trên có 2 trường hợp bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử, đó là:

- Bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần;

- Bán hàng hóa, dịch vụ có giá trí dưới 200.000 đồng nhưng người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

794

Văn bản liên quan