Các trường hợp giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được ban hành ngày 17/6/2010. Bên cạnh việc quy định những trường hợp người sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn thuế, Luật này còn quy định một số trường hợp giảm thuế.

 

Cụ thể, theo nội dung tại Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 và Điều 11 Thông tư 153/2011/TT-BTC, những trường hợp giảm thuế được quy định như sau:

- Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp: 

Một là, đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh. 

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư ( đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Số lao động là thương binh, bệnh binh phải là lao động thường xuyên bình quân năm theo quy định tại Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung. 

Hai là, đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

Ba là, đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

- Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế. 

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại.

Xem thêm tại: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010Thông tư 153/2011/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2012. 

Gởi câu hỏi

398

Văn bản liên quan