Các trường hợp hóa đơn bị lỗi nhưng kế toán không bị phạt tiền

Một số trường hợp dù mắc lỗi liên quan đến hóa đơn nhưng kế toán không bị áp dụng hình thức phạt tiền mà chỉ bị xử phạt với hình thức là cảnh cáo, bao gồm các lỗi sau đây.

STT

Trường hợp

Căn cứ pháp lý

1

Trường hợp tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung quy định bắt buộc nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác mà đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Điểm b.1 Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC

2

Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra. 

Điểm b.1 Khoản 1 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC

3

Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC

4

Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

Điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2014/TT-BTC

5

Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.

Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2014/TT-BTC

6

Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC

7

Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.

Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC

8

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Điểm a.1 Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC

9

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

Điểm b.1 Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC

 

10

Phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

Điểm c.1 Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC

11

Phạt cảnh cáo nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Điểm e.1 Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC

12

Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

2,054

Văn bản liên quan