Các trường hợp hoàn thuế bảo vệ môi trường

Các trường hợp hoàn thuế bảo vệ môi trường
Nguyễn Trinh

Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường. Vậy những trường hợp nào thì người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp?

 

Theo quy định tại Điều 11 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010, Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTC, những trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp bao gồm:

Một là, hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài. 

Hai là, hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật. 

Ba là, hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu. 

Bốn là, hàng nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu (kể cả trường hợp trả lại hàng) ra nước ngoài được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với số hàng tái xuất ra nước ngoài. 

Năm là, hàng tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được hoàn lại số thuế bảo vệ môi truờng đã nộp tương ứng với số hàng hoá khi tái xuất khẩu ra nước ngoài. 

Việc hoàn thuế bảo vệ môi trường chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu. Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Xem thêm: Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi

807

Văn bản liên quan