Các trường hợp nhà máy điện chấm dứt tham gia thị trường điện

Đây là nội dung tiêu biểu được đề cập tại Thông tư 28/2018/TT-BCT được ban hành ngày 27/9/2018. Vậy cụ thể nhà máy điện chấm dứt tham gia thị trường điện trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 28/2018/TT-BCT, nhà máy điện chấm dứt tham gia thị trường điện trong các trường hợp sau:

  • Theo đề nghị của Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện trong các trường hợp sau:
    • Nhà máy điện ngừng vận hành hoàn toàn;
    • Nhà máy điện không duy trì và không có khả năng khôi phục lại công suất đặt lớn hơn 30 MW trong thời hạn 01 năm.
  • Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của nhà máy điện bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.

Trong trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Thông tư 28/2018/TT-BCT, trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước thời điểm muốn chấm dứt tham gia thị trường điện, đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo chấm dứt tham gia thị trường điện cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo đề nghị chấm dứt tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xem xét, quyết định và báo cáo Cục điều tiết điện lực để giám sát thực hiện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, thông báo trên trang thông tin điện tử thị trường điện về việc chấm dứt tham gia thị trường điện của nhà máy điện.

Xem thêm các quy định tại: Thông tư 28/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018. 

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan