Các trường hợp nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được bảo hiểm

Thông tư 50/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Thông tư 50, việc nhượng tái bảo hiểm theo  khoản 3 Điều 42 Nghị định 73 rơi vào các trường hợp sau:

  • Người được bảo hiểm chỉ định một hoặc một số doanh nghiệp tái bảo hiểm và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm cho một hoặc một số doanh nghiệp đó;
  • Người được bảo hiểm chỉ định một hoặc một số doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thu xếp tái bảo hiểm qua một hoặc một số doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đó.

Lưu ý:

  • Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đáp ứng quy định tại Điều 43 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.
  • Việc nhượng tái bảo hiểm không được phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài.

Xem chi tiết tại Thông tư 50/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan