Các trường hợp thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BTP ban hành ngày 28/8/2018. Vậy cụ thể đó là những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2018/TT-BTP, các trường hợp thụ lý ngay theo quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật Trợ giúp pháp lý bao gồm:

  • Thời hiệu khởi kiện của vụ việc còn dưới 05 ngày làm việc;
  • Ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử còn dưới 05 ngày làm việc;
  • Các trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật Trợ giúp pháp lý mà cơ quan tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm;
  • Các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý do người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý quyết định.

Đồng thời, theo Thông tư 12/2018/TT-BTP, thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu chứng minh là người được trợ giúp pháp lý như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi vụ việc trợ giúp pháp lý được thụ lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cung cấp, bổ sung các giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.

Trường hợp người được trợ giúp pháp lý cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trường hợp bất khả kháng thì thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu là 10 ngày làm việc, kể từ khi vụ việc trợ giúp pháp lý được thụ lý.

- Trường hợp người yêu cầu trợ giúp pháp lý không cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý trong thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì vụ việc trợ giúp pháp lý không được tiếp tục thực hiện.

Việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người được trợ giúp pháp lý.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 12/2018/TT-BTP có hiệu lực ngày 12/10/2018. 

Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan