Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vào ngày 18/4/2017 quy định cụ thể về các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Thông tư 02 quy định các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm:

 • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư, 
 • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
 • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký đầu tư, bao gồm:
  • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh đồng thời thay đổi mục tiêu dự án đầu tư;
  • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đồng thời thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp đồng thời thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư;
  • Thay đổi thành viên, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp đồng thời thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan