Cách đăng ký tài khoản trên Hệ thống giám sát dự án dùng vốn NN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT, việc đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước được thực hiện như sau:

Trường hợp đã được cấp chứng thư số chuyên dùng:

  • Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn

Trường hợp chưa được cấp chứng thư số chuyên dùng:

  • Truy cập vào địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn, khai báo các thông tin liên quan của chủ chương trình, chủ dự án, sau đó thực hiện một trong hai cách sau:

    • Cách 1: Liên hệ với cơ quan chủ quản để cơ quan chủ quản sử dụng tài khoản đã được cấp để xác nhận thông tin đăng ký.

    • Cách 2: In Phiếu đăng ký tài khoản sau khi khai báo thông tin, lấy xác nhận của lãnh đạo đơn vị (ký tên, đóng dấu) và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem quy định về cấp tài khoản tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

205

Văn bản liên quan