Cách thức gửi Phiếu thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/06/2014 quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo đó, hình thức và cách thức gửi Phiếu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) đang tiến hành được Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định như sau:

  • Phiếu thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành gồm bản giấy và bản điện tử. Phiếu thông tin bản giấy phải có xác nhận của đơn vị quản lý nhiệm vụ KHCN. Phiếu thông tin bản điện tử phải lưu giữ theo định dạng Rich text (.rtf) hoặc định dạng Word của Microsoft (.doc hoặc .docx) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001). Phiếu thông tin bản điện tử không được đặt mật khẩu.

  • Phiếu thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính và phương thức điện tử về các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN.

  • Phiếu thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành thuộc danh mục bí mật nhà nước được giao nộp trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN

Xem quy định liên quan tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN có hiệu lực từ 15/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan