Cách thức thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở DLQG về Bảo hiểm

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và dự kiến có hiệu lực năm 2020.

Cách thức thu thập, cập nhật thông tin BH, Dự thảo Nghị định

Cách thức thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở DLQG về Bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều  8 Dự thảo Nghị định  quy định các hình thức và cách thức xây dựng, thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm như sau:

1. Thu thập, cập nhật từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện trích xuất, cập nhật, đồng bộ, bổ sung thông tin tự động từ các các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm hàng ngày đối với dữ liệu chủ; thời gian không quá 2 ngày đối với dữ liệu tổng hợp từ kho dữ liệu.

2. Thu thập trực tiếp từ công dân;

  • Người dân cung cấp, bổ sung, cập nhật thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo trình tự, biểu mẫu, phương thức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định. Thực hiện việc cung cấp, bổ sung, cập nhật thông tin trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp, tại đại lý thu, tại các cơ sở khám chữa bệnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin theo các căn cứ được cung cấp và dữ liệu hiện có của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để quyết định việc cập nhật, bổ sung, thay thế thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

3. Thu thập, cập nhật dữ liệu từ các nguồn khác:

Nguồn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu ngành y tế; Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng; Cơ sở dữ liệu thuê bao di động; Cơ sở dữ liệu liên quan đến người tham gia và người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế của lực lượng vũ trang; Hệ thống chỉ tiêu cấp quốc gia và cơ sở dữ liệu cấp Bộ, ngành xây dựng, quản lý; Cổng dịch vụ công quốc gia; Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Cách thức thu thập:

- Thu thập tự động: Đơn vị chủ quản nguồn dữ liệu nêu tại mục a thực hiện kết nối, cập nhật, đồng bộ, bổ sung thông tin tự động đối với dữ liệu quy định tại khoản 8, 9, 10, 11 Điều 7. Đơn vị quản lý nguồn dữ liệu đảm bảo chất lượng và tính chính xác của thông tin đã cung cấp cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

- Thu thập và rà soát đối chiếu với dữ liệu nguồn:

  • Kết nối, chia sẻ, cập nhật, bổ sung thông tin cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ các các nguồn dữ liệu tại mục a khoản này đối với dữ liệu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 7.

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin theo các căn cứ được cung cấp và dữ liệu hiện có của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để quyết định việc cập nhật, bổ sung, thay thế thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

- Đối chiếu với dữ liệu nguồn: Đối với những dữ liệu mà theo quy định không được phép chia sẻ hoặc hạn chế chia sẻ thì thực hiện việc đối chiếu dữ liệu như sau:

  • Đơn vị chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với nguồn dữ liệu nêu tại mục a.

  • Cung cấp dịch vụ để Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm đối chiếu dữ liệu.

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ kết quả đối chiếu để kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin theo quy định.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Ty Na

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan