Cách tiếp cận từ thị trường trong thẩm định giá tài sản vô hình

Đây là nội dung được đề cập chi tiết tại Thông tư 06/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình.

Theo đó, cách tiếp cận từ thị trường là một 03 cách tiếp cận trong thẩm định giá tài sản vô hình. Như vậy, cách tiếp cận từ thị trường được hướng dẫn như thế nào?

tham dinh gia tai san vo hinh, tiep can thi truong

Căn cứ tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình ban hành kèm theo Thông tư 06/2014/TT-BTC thì cách tiếp cận từ thị trường trong thẩm định giá tài sản vô hình được quy định cụ thể như sau:

 1. Nội dung của cách tiếp cận từ thị trường:

 • Giá trị của tài sản vô hình cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào việc so sánh, phân tích thông tin của các tài sản vô hình tương tự có giá giao dịch trên thị trường.

 • Lựa chọn và phân tích chi tiết đặc điểm, tính tương đồng của tài sản vô hình so sánh với tài sản vô hình cần thẩm định giá, cụ thể:

  • Các quyền liên quan đến sở hữu tài sản vô hình;

  • Các điều khoản về tài chính liên quan đến việc mua bán, hoặc chuyển giao quyền sử dụng;

  • Lĩnh vực ngành nghề mà tài sản vô hình đang được sử dụng;

  • ...

 • Thẩm định viên sử dụng ít nhất 03 tài sản vô hình tương tự để so sánh. Trường hợp chỉ thu thập được thông tin của 02 tài sản vô hình tương tự đã được giao dịch trên thị trường thì kết quả thẩm định giá từ cách tiếp cận thị trường chỉ được dùng để kiểm tra, đối chiếu với kết quả thẩm định giá có được từ cách tiếp cận khác.

 1. Thông tin tham khảo khi áp dụng cách tiếp cận từ thị trường:

 • Giá giao dịch thành công, giá chào bán, giá chào mua... của tài sản vô hình tương tự với tài sản vô hình cần thẩm định giá.

 • Địa điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm xảy ra giao dịch, động cơ của người mua và người bán, các điều khoản thanh toán cũng như các yếu tố khác liên quan tới giao dịch.

 • Các mức điều chỉnh cần thiết đối với các mức giá và hệ số điều chỉnh để phản ánh sự khác biệt giữa tài sản vô hình cần thẩm định giá và các tài sản vô hình tương tự để so sánh.

 1. Trường hợp áp dụng cách tiếp cận từ thị trường:

 • Khi có thông tin về tài sản vô hình tương tự được giao dịch hoặc được chuyển giao quyền sử dụng hoặc có thị trường giao dịch;

 • Khi cần đối chiếu kết quả với các phương pháp thẩm định giá khác.

 • ...

Xem chi tiết tại Thông tư 06/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 21/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

46

Văn bản liên quan