Cách xác định các chi phí khác có liên quan đến đồ án quy hoạch đô thị

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Theo đó Thông tư 05 quy định các chi phí khác bao gồm:

- Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

  • Lập nhiệm vụ quy hoạch.
  • Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch.
  • Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch.
  • Các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch.

- Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

  • Thuê tổ chức, chuyên gia phản biện đồ án quy hoạch hoặc hội thảo chuyên đề phục vụ phản biện đồ án quy hoạch, nếu có.
  • Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư góp ý cho đồ án quy hoạch, nếu có.
  • Cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa.
  • Công bố đồ án quy hoạch được duyệt.
  • Thuê tổ chức, cá nhân tư vấn lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch.
  • Các công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch.

Đồng thời Thông tư 05 còn quy định các chi phí để thực hiện các công việc nêu trên được xác định bằng dự toán chi phí hoặc xác định theo các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BXD có hiệu lực từ  ngày 01/6/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan