Cách xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tiêu chuẩn, đo lường

Ngày 18/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm; giá trị sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ được Thông tư 18/2018/TT-BKHCN quy định như sau:

1. Xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm thực hiện theo Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc xác định tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm hành chính được tính theo công thức sau:

Tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm

=

lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm phát hiện được tại thờiđiểm thanh tra, kiểm tra

x

Giá sản phẩm, hàng hóa vi phạm

2. Xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ để xác định khung tiền phạt quy định tại các Điều 17, 18, 19 và 20 Nghị định 119/2017/NĐ-CP thực hiện theo Điều 13b Nghị định 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Xem nguyên tắc xử phạt tại Thông tư 18/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

588

Văn bản liên quan