Cách xác định kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương được xác định theo công thức sau đây:

CT = C1 + C2

CT : là tổng chi phí lập, thẩm định, quản lý và công bố chương trình phát triển nhà ở.
C1: là tổng chi phí lập chương trình phát triển nhà ở, được xác định như sau:

C1= Cchuẩn x H1 x H2 x K

Trong đó:

  • Cchuẩn = 400 (triệu đồng): là chi phí lập chương trình phát triển nhà ở của địa bàn chuẩn.

  • H1: là hệ số Điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương lập chương trình.

  • H2: là hệ số quy mô diện tích tự nhiên của địa bàn xây dựng chương trình.

  • K: là hệ số Điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng.

C2: là tổng chi phí thẩm định, quản lý và công bố chương trình, được tính bằng 15,6% C1.

Chi tiết xem tại Thông tư 19/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan