Cách xác định vị trí nhà máy điện khởi động đen

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, Thông tư 22 quy định tại các vị trí quan trọng trong hệ thống điện quốc gia phải có nhà máy điện khởi động đen. Cụ thể:

  • Tại các vị trí quan trọng trong hệ thống điện quốc gia có ít nhất một nhà máy điện có khả năng khởi động đen. Yêu cầu về trang bị khả năng khởi động đen của nhà máy điện phải được ghi rõ trong Thỏa thuận đấu nối, trong Hợp đồng mua bán điện hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ khởi động đen.

  • Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm:
    • Xác định các vị trí quan trọng trong hệ thống điện quốc gia phải xây dựng các nhà máy điện có khả năng khởi động đen;
    • Căn cứ quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt, đề xuất danh sách các nhà máy điện cần trang bị khả năng khởi động đến trong từng giai đoạn;
    • Phối hợp với Đơn vị truyền tải điện, Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phát điện trong quá trình thỏa thuận đấu nối để xác định các yêu cầu cụ thể về khởi động đen đối với từng nhà máy điện.
  • Bộ Công Thương công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen.

Xem thêm nguyên tắc thực hiện khởi động đen tại Thông tư 22/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 12/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan