Cai nghiên ma túy: Các hình thức và biện pháp theo Luật sửa đổi

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Phòng, chống ma túy 2000. Tiêu biểu là nội dung bổ sung hoàn toàn mới về các hình thức cũng như biện pháp cai nghiện ma túy so với Luật Phòng, chống ma túy 2000.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 bổ sung Điều 26a vào sau Điều 26 Luật Phòng, chống ma túy 2000, các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:

  • Cai nghiện ma túy tự nguyện;
  • Cai nghiện ma túy bắt buộc;

Theo đó, các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm:

  • Cai nghiện ma túy tại gia đình;
  • Cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
  • Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 có hiệu lực ngày 01/01/2009. 

Gởi câu hỏi

363

Văn bản liên quan