Cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng: Những vấn đề cần biết

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 được ban hành ngày 03/6/2008. Theo đó, có một số nội dung tại Luật Phòng, chống ma túy 2000 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật này.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 sửa đổi, bổ sung Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy 2000, việc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được quy định như sau:

1. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

Trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện thì áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng từ 06 tháng đến 12 tháng.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình.

4. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.

Xem thêm: Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 có hiệu lực ngày 01/01/2009, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 2000

Gởi câu hỏi

583

Văn bản liên quan