Cần biết: Phương pháp kiểm tra độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu.

phương pháp kiểm tra độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm, Nghị định 103/2020/NĐ-CP

Cần biết: Phương pháp kiểm tra độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về phương pháp kiểm tra độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm như sau:

1. Các quy định kỹ thuật

  • Cây khác dạng: Cây có một hoặc nhiều tính trạng khác biệt rõ ràng với các tính trạng đặc trưng có trong bản mô tả của giống được kiểm định.

  • Độ thuần giống lúa thơm: Tỷ lệ phần trăm số cây đồng nhất về các tính trạng đặc trưng của giống so với tổng số cây kiểm tra.

2. Các bước tiến hành

- Thu thập thông tin về lô ruộng lúa thơm

Các thông tin, tài liệu người kiểm tra cần thu thập bao gồm:

  • Nguồn gốc giống: Tài liệu chứng minh chất lượng hạt giống.

  • Địa điểm, diện tích, số lô ruộng sản xuất lúa thơm, ngày gieo trồng, thời gian thu hoạch (dự kiến), quy trình sản xuất (nếu có).

-  Xác định điểm kiểm tra

  • Căn cứ diện tích lô ruộng lúa thơm, hình dạng, địa hình và phương thức gieo trồng để xác định số lượng, vị trí các điểm kiểm tra. Việc lựa chọn điểm kiểm tra đảm bảo phân bố đều và đại diện cho cả lô ruộng lúa thơm, số điểm kiểm tra tối thiểu lô ruộng sản xuất lúa thơm theo quy định dưới đây:

  • Kiểm tra tối thiểu là 5 điểm kiểm tra cho diện tích lô ruộng sản xuất lúa thơm nhỏ hơn hoặc bằng 4 ha. Khi diện tích lô ruộng sản xuất lúa thơm trên 4 ha, cứ mỗi phần diện tích tăng nhỏ hơn hoặc bằng 4 ha, thì thực hiện kiểm tra thêm 1 điểm kiểm tra.

- Diện tích kiểm tra tại 01 điểm kiểm tra: tối thiểu là 2 m2.

- Đánh giá thông tin tại mỗi điểm kiểm tra gồm:

  • Tình trạng sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

  • Tổng số cây lúa kiểm tra.

  • Tổng số cây khác dạng.

- Tính toán độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm kiểm tra:

Độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm kiểm tra được tính dựa trên tổng số cây khác dạng được phát hiện ở tất cả các điểm kiểm tra và tổng số cây kiểm tra theo công thức sau:

phương pháp kiểm tra độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm

Chi tiết xem tại Nghị định 103/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/09/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

224

Văn bản liên quan