Cán bộ y tế phải có thời gian đào tạo liên tục ít nhất 48 tiết/02 năm

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế.

Theo đó, cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế phải có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm. cụ thể về thời gian đào tạo liên tục của cán bộ y tế được quy định tại Điều 5 Thông tư 22/2013/TT-BYT như sau:

thoi gian dao tao lien tuc cua can bo y te, Thong tu 22/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 48 tiết học trong 2 năm liên tiếp.

  • Cán bộ y tế không thuộc trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 120 tiết học trong 5 năm liên tiếp, trong đó mỗi năm tối thiểu 12 tiết học.

  • Cán bộ y tế tham gia các hình thức đào tạo liên tục khác nhau được cộng dồn để tính thời gian đào tạo liên tục

Trách nhiệm của cán bộ y tế trong đào đào tạo liên tục cũng được Thông tư 22 nhấn mạnh như sau:

  • Cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế phải có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm.

  • Việc thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục là một trong những tiêu chí để thủ trưởng đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ y tế.

  • Cán bộ y tế là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện đủ nghĩa vụ đào tạo trong 2 năm liên tiếp theo quy định tại Thông tư này còn bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  • Cán bộ y tế đang tham gia các khóa đào tạo dài hạn trong và ngoài nước liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận không phải thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục theo Thông tư này.

  • Người đứng đầu cơ sở y tế có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ y tế được tham gia các khóa đào tạo liên tục.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 22/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2013.   

Thu Ba

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan